Villkor för Mina Sidor

När Du registrerar Dig som användare för tjänsten Mina Sidor på HIR Skåne (nedan benämnt HS) webbtjänst hushallningssallskapetminasidor.se, bekräftar Du att Du accepterar dessa villkor.

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för alla tjänster och allt innehåll som publiceras på Mina Sidor.

2. Personuppgifter

HS har rätt att i dataregister spara den information om kund som kunden anger vid registrering i tjänsten. Kunden samtycker till att HS får använda sådana personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsterna på Mina Sidor och i övrigt i enlighet med gällande persondatalagstiftning.

3. Användning av tjänst

Kunden förbinder sig att använda tjänsterna i enlighet med de regler som gäller för dem och att alltid följa gällande lagar. Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte vidarebefordras. Information som kunden tar del av via Mina Sidor får inte vidareanvändas, får inte publiceras och får inte användas för något annat ändamål än kundens egen informationsinhämtning. Kundens användning får inte göra intrång i någon annans rättigheter. Kundens användning får inte innebära kränkningar eller väcka förargelse. HS förbehåller sig rätt att omedelbart stänga av kund som inte följer reglerna.

4. Prenumerationer

Genom tjänsten tillhandahålls de prenumerationer av informationsmaterial som presenteras på Mina Sidor. Kunden kan på det sätt som anges för varje prenumeration göra en särskild beställning av prenumeration. Beställningen är bindande och medför betalningsskyldighet för kunden.

Kund som är konsument har rätt att frånträda beställd prenumeration inom 14 dagar från beställningen i enlighet med lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

5. Tidsbegränsning för tillhandahållna tjänster

Prenumerationer tecknas tills vidare och förnyas automatiskt för ny års prenumeration vid prenumerationstidens slut. Beträffande uppsägning, se punkt 6.

Vid köp av enskilda artiklar har kunden tillgång till artikeln under den tiden den är publicerad. Om kunden vill ha kvar en kopia av artikeln efter publiceringstiden, måste kunden spara ner en kopia som pdf innan sista dag. Artiklarna är bara tillgängliga under angiven publikationstid.

6. Uppsägning av prenumeration

Uppsägning av prenumeration ska göras innan sista prenumerationsdatum. Sker ej uppsägning, förlängs prenumerationen automatiskt för ett år i sänder.

Om uppsägning görs via hemsidan träder uppsägningen igång genast och all tillgång till given information försvinner. Ingen återbetalning sker.

Om kund vill säga upp prenumerationen men ha tillgång till den prenumerationstiden ut, måste uppsägningen göras till hs@hushallningssallskapet.se, dock senast sista prenumerationsdag.

7. Fakturering och betalning

Prenumerationer: Fakturering sker årsvis i förskott i samband med beställning, faktura för kommande prenumerationsår sker senast två månader före nästkommande prenumerationsår.

Enskilda Artiklar: Köp av enskilda artiklar betalas mot faktura 30 dagar. Fakturering av artiklarna samfaktureras alternativt faktureras en gång i halvåret.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Vid utebliven betalning mer än 14 dagar efter förfallodag, har HS rätt att stänga av kund från Mina Sidor och dess tjänster.

8. Rätt till kundens material

Bilder, text eller annat material som kunden förmedlar till HS eller publicerar via tjänsten förblir kundens egendom, men kunden medger HS rätt att lagra, använda, sprida och publicera sådant material.

9. Ansvarsfriskrivning

Kund har endast rätt till ersättning för eventuell skada om skadan åsamkats kunden vid användande av tjänsten genom vårdslöshet från HS sida. Ersättning utgår endast för verifierade direkta skador, såsom skäliga och styrkta merkostnader för kunden. HS är inte ansvarigt för eventuell indirekt skada, såsom inkomstbortfall eller minskad produktion.

10. Ändring av villkoren

HS har rätt att ändra dessa villkor genom att publicera ändringarna på Mina Sidor.